Proč sportovat

Pohyb

Pohyb je přirozenou součástí života, má vliv jak na správné fungování těla, ale i duševní činnost (umožňuje relaxaci, odreagování se, ale také rozvíjí např. schopnost koncentrace). Současný životní styl je charakteristický nedostatkem přirozeného pohybu a přináší nejen tělesné obtíže méně či více viditelné (obezita, bolesti zad, snížená pohyblivost, snížená zdatnost, cukrovka, vysoký tlak, apod.), ale i psychické potíže (poruchy spánku, poruchy koncentrace, zvýšené napětí, apod.).

 

Pravidelný pohyb dětí je důležitý pro správný vývoj jedince, tj. jeho růst nejen ve smyslu délkovém, ale i orgánovém, pro rozvoj svalového aparátu, funkčního systému,? Pohyb je tedy důležitý pro zdraví a to jak tělesné, tak duševní.

 

Pohyby můžeme rozdělit na přirozené a umělé. Přirozené jsou pohyby lokomoční (zajišťují nám přemístění se někam) ? chůze, běh, jízda na kole, bruslích, lyžích, apod.; pracovní (včetně domácích prací) ? fyzická práce na zahradě, v dílně, zpracování dřeva na topení, úklid. Umělé pohyby jsou nazývány sportem.

 

Sport

Sport jako činnost spolková či klubová, která je charakteristická pravidelností, snahou o zlepšení až dosažení osobní dokonalosti, má výrazný vliv na socializaci člověka, spolupráci, týmovou práci, společný cíl, ale i na výchovu (formování charakteru, postojů, názorů). Z charakterových vlastností sport rozvíjí zejména cílevědomost, morálně-volní vlastnosti, sebevědomí, sebecit a sebepojetí, organizaci času, pracovitost, ochotu spolupracovat, a další.

Sport v sobě nese výchovný rozměr. Jedná se o pravidelnou cílenou činnost, která prostřednictvím příjemných cvičení, ale i překonáváním překážek, přináší zlepšení sportovních dovedností. Vyvrcholením pak bývají soutěže, kde děti mohou ukázat, co se naučily. I schopnost předvést v daný okamžik nejlepší výkon má nedocenitelný výchovný potenciál.

 

Pohybový režim

Souhrn všech pohybů v rámci dne se nazývá pohybový režim. Současné přirozené pohybové aktivity (práce a lokomoce) většiny populace jsou nedostatečné. Tuto nedostatečnost obvykle hodnotíme z pohledu množství nebo objemu (jednotkou je čas nebo počet kroků, nebo vydaná energie kJ), dále pak obsahu (struktury; co děláme) pohybových aktivit, kde je důležité rovnoměrné zatížení všech svalových partií, kompenzace pracovního zatížení apod., intenzity (rozlišujeme 4 základní intenzity) a frekvence (tedy jak často aktivity provozuji). Pro stanovení minimálního pohybového intervenčního programu vycházíme z uvedených čtyř parametrů.

Z hlediska obezity sledujeme energetickou bilanci tj. rozdíl příjmu energie (výživa) a výdeje (pohyb), kdy vyšší příjem než výdej vede k nadváze či obezitě.

 

 

Kolik pohybu či sportu

Doporučení (normy, standardy) pro ČR nebyly dosud stanoveny. Doporučení z ostatních zemí nevycházejí z místních stravovacích návyků (např. školní jídelny), ale ani z tradic české tělovýchovy a sportu, není tak vhodné je převzít bez adaptace na české prostředí.

Dítě potřebuje více pohybu než dospělý, není vhodné tedy pohyb dětí posuzovat dle vlastního režimu. Důležitou roli v pohybovém režimu hraje rodina, její zvyklosti a aktivita v této oblasti.

 

Můžeme se však držet několika zásad:

 

Předškolní dítě (3-6 let):

Množství: 2 hodiny denně, u takto malých dětí nejsou doporučení v krocích ani kJ vhodná.

Obsah: kromě chůze, která je podstatnou složkou, je nutné rozvíjet běh a to včetně změny směrů, skoky, lezení, házení a chytání, jízdu na kole, koloběžce, základy bruslení, lyžování.

Intenzita: dítěnelze do intenzity nutit, ale podněcovat. Většinou je ponořeno do hry a koná ji s maximálním možným úsilím (snaží se vylézt na překážku, hraje na honěnou apod.). Zde se jedná spíše o vhodný výběr či kombinaci aktivit (často vychází z podmínek dětského hřiště).

Frekvence: denní

 

Je vhodné dítě dvakrát týdně zařadit do sportovního programu, který je odborně veden (Sokol, atletika pro děti, dětské kroužky apod.). Doporučujeme víkendové procházky s rodiči na dětské hřiště.

 

 

Mladší školní věk

6-8 let

Množství: 1,5 hodiny denně nebo 10.000 kroků (4-5 km).

Obsah: naučit děti základní sportovní dovednosti, aby se později mohly věnovat vybranému sportovnímu odvětví. Hry s míčem včetně driblinku a odbití, základní gymnastika ? kotouly, stoje, ovládání vlastního těla, základy plavání, zimní sporty, dále pak rovnováha (např. slackline, lezení).

Intenzita: V kolektivu zařazovat soutěživé hry a honivé hry, v tomto období není nutné tolik kontrolovat intenzitu, děti se většinou pohybují spontánně.

Frekvence: denní

 

Je vhodné dítě třikrát týdně zařadit do sportovního programu, který je odborně veden a to ve dnech, kdy není zařazena ve škole tělesná výchova (školní kroužky, školní kluby, domy dětí, Sokol, apod.). Dítě by se nemělo věnovat pouze jednomu sportu. Rodiče by měli zajistit zejména pohybový program o víkendu, kdy je vhodná společná aktivita s dětmi (parky a otevřená hřiště, jízda na kole, návštěva bazénu).

 

 

9-11 let

Množství: 1,5 hodiny denně nebo 10.000 kroků (5-6 km).

Obsah: podporovat zejména rozvoj obratnosti (překážkové dráhy, základní gymnastika) a rychlosti. Děti by měly umět plavat a bezpečně se pohybovat ve vodním prostředí. Zvyšovat kvalitu dovedností s míčem. Pokud možno chodit do školy pěšky.

Intenzita: V kolektivu zařazovat soutěživé hry a honivé hry, měnit stanoviště s různým obsahem se stanovením doby zatížení a odpočinku.

Frekvence: denní

 

V tomto období by mělo dojít k prvnímu výběru sportu dle zájmu dětí, kterému se bude věnovat více než ostatním (aspoň 2x týdně). Stále platí doporučení třech odborně vedených lekcí týdně (školní kroužky, školní kluby, domy dětí,?). Dítě by se mělo zúčastňovat školních soutěží a turnajů. Opět platí, že rodiče musí podporovat pohybový program o víkendu, je lépe dohodnout se s příbuznými či známými s podobně starými dětmi na sportovním programu, děti již si lépe hrají společně.

 

 

Starší školní věk

12-13 let

Množství: 1 hodina denně nebo 10.000 kroků (6-7 km).

Obsah: Kromě tělesné výchovy ve škole by si děti měly vybrat některý sport a pravidelně trénovat. Ve volném čase doporučujeme se věnovat populárním aktivitám ať individuálním ? jízda na kole, in-line, lezení, tenis, stolní tenis, turistika nebo týmovým např. fotbal, florbal. Pokud možno chodit do školy pěšky.

Intenzita: Je nutné měnit intenzitu od nízké ? chůze do školy po vysokou (trénink, soutěž).

Frekvence: denní

 

V tomto věku může sport, pravidelný trénink a kolektiv zmírnit některé problémy dospívání. Sport musí odpovídat zájmu i talentu dětí. Dítě by se mělo tréninku věnovat aspoň 2-4 roky, což je doba, která umožní formovat osobnost (charakter, postoje, názory). Talentované děti se uplatní ve sportovních klubech či sportovních střediscích, méně nadané pak ve školních klubech nebo např. Sokole. Již poměrně velká část dětí má nedostatečný pohybový režim, začíná tendence omlouvat se z tělesné výchovy a klesá pohyb o víkendech mimo školní prostředí. Rodiče by neměli takové chování podporovat. Do rodinného plánu na víkend je potřeba počítat s tím, že děti občas pojedou na soutěže, kritičtější se jeví zimní období, kdy ubývá možnosti pohybu venku. Doporučujeme pravidelnou víkendovou návštěvu bazénu.

 

 

14-15 let

Množství: 1 hodina denně nebo 10.000 kroků (6-7 km).

Obsah: Kromě tělesné výchovy ve škole je důležitá zachovat či dále podporovat denní pohybové aktivity. Děti již mají tendenci organizovat si samostatně volný čas a mění zájmy, což může vést k ukončení tréninku. Doporučujeme se věnovat již aktivitám, které jsou pro rodinu typické (plavání, běh, turistika, jízda na kole, lyžování, fitness). Pokud možno chodit do školy pěšky.

Intenzita: Je nutné měnit intenzitu od nízké ? chůze do školy po vysokou (trénink).

Frekvence: aspoň 5x týdně

 

V tomto období je jedna z posledních možností sportovat o víkendu společně s dětmi a doporučujeme toho využít. Děti jsou již dobrým často i lepším partnerem pro většinu sportovních aktivit. Víkendové aktivity mohou být delší (půl i celodenní). Lze propojit pohyb a poznávání (různé formy turistiky). Děti poměrně rády využívají techniky (mobilní aplikace, sporttestery, GPS apod.) a mohou vás i leccos naučit.

Statut sportujicí školy

je záměr vytvořit značku kvality pro školy, kdy v mimoškolní sportovní činnosti vytváří škola podmínky pro pohyb dětí a rodičů.

Fotogalerie

Dotazník

Jak často sportujete?

Facebook

Metodický a informační portál AŠSK ČR